BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

               İşbu Aydınlatma Metni, BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, Veri paylaşılan şirket müşterilerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin, distribütörler ve bayilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

               Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.betatr.com/ecza.html adresinde yer alan BETA Ecza Deposu Ticaret Sanayi Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

               1-TANIMLAR

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

c) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

ç) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

d) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

e) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini,

f) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

g) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

               2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,  sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların yönetimi amaçlarıyla da kişisel veriler işlenmektedir.

               3-KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,  ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla,

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların yönetimi amaçlarıyla aktarılmaktadır.

Kişisel veriler

1- Resmi kurumlarla ve kamu hizmeti sağlayan kuruşlara

2- Bulut Bilişim Hizmeti, Veri Merkezi Hizmeti, E-mail Hizmeti, Siber Güvenlik Hizmeti, Yazılım Geliştirme Hizmeti veren firmalara,

3- Şirket faaliyetini yürütmek ve yasal gereklilikler için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,

4- Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine,

5- Şirket faaliyetini denetleyen kuruluşlara, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına

6- Hissedar/ortaklara

7- Yurtdışı iş ortaklarına aktarılmaktadır.

               4-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

               Şirketimiz tarafından; Kişisel veriler; satın alma ve faturalandırma sürecinde, finansal ve muhasebe süreçlerinde, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi süreçlerinde, şirkette işe alım sürecinde muhtelif sözleşmeler, kartvizitler, bir form doldurulması, web sitesi, veri entegrasyonu yoluyla ya da kamera çekimi vasıtasıyla ilgili kişinin başvurusu aracılığıyla elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel veriler;

Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

               5-VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

               Kişisel veri sahipleri olarak kişisel verileriniz ile ilgili aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde, talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

               Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için http://www.betatr.com/ecza.html linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı No:18 Muratpaşa/Antalya] adresine iletilmesi,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

               Şirketimiz, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

               Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.