BETA ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuyla,
Noter vasıtasıyla,

Başvuru Formu İçinde bulunması gereken bilgiler

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini teşvik edici belge ile başvurması)
Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı No:18 Muratpaşa/Antalya
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü Posta
Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı No:18 Muratpaşa/Antalya
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı No:18 Muratpaşa/Antalya
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Talep No
Talep Konusu
Kanuni Dayanak
Seçiminiz
1Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (a)

2Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (b)

3Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (c)

4

Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (c)

5Kişisel Verilerimin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (d)

6Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini  veya  yok  edilmesini talep ediyorum
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (e)

7Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini  veya  yok  edilmesini talep ediyorum
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (f)

8Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya  yok  edilmesinin bildirilmesini  talep  ediyorum
​Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (f)​

9Şirketiniz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (g)

10      Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım.           Bu zararın tazminini talep ediyorum.
Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Madde 11/1 (h)


A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim...........
Soyisim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres


B.  Başvuru Sahibi’nin şirketimiz ile ilişkisi:


o Müşteri
o  İş ortağı
o  Ziyaretçi
o  Eski Çalışanım
o  İş Başvurusu/ Özgeçmiş paylaşımı yaptım
o  Üçüncü kişi firma çalışanıyım
o  Diğer.......................................................................................................
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
............................................
Çalıştığım yıllar (Eski çalışanlar için):
.................
Çalıştığım firma ve pozisyon (Üçüncü kişi firma çalışanları için):
..................
Konu:
............


Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.
..............................
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
...
Elden teslim almak istiyorum.
...

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

(Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)